Helyi adók

Hatályos helyi adó rendeleteink:

Települési adó

Magánszemély kommunális adója

Helyi iparűzési adó


Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozók számára a helyi iparűzési adóelőleg 2022. első félévi kötelezettségével kapcsolatban

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) módosítása értelmében a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), – a Htv. 51/N. §-ra figyelemmel – a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési adómérték több, mint 1 százalék. E rendelkezés – a feltételek fennállása esetén – a 2022. évben végződő adóévben is alkalmazható.

A fentiek alapján az előlegfizetési kötelezettséggel rendelkező adóalanyaink figyelmét felhívjuk, hogy aki az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített 21NYHIPA elektronikus nyomtatványt 2021. évben benyújtotta és adóhatóságunk részéről elfogadásra került, annak a 2022. március 15-én esedékes adóelőlegét 50%-kal csökkentettük, azaz külön nyilatkozatra, illetve intézkedésre NINCS szükség.

Ha az adóalany 2021. évben nem tett (előző bekezdés szerinti) nyilatkozatot a kedvezményes adókulcs alkalmazása érdekében, de a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak fog minősülni (vagyis megfelel a KKV törvényben meghatározott feltételeknek azzal, hogy a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint), és

jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként a Htv. 51/L-51/M. §-ai szerinti támogatástartalmának megfelelő összegét, továbbá
a Htv. 51/M. § b) pont bb) pontja alapján nincs olyan, a Htv. szerinti telephelye, melyet legkésőbb e nyilatkozat benyújtásáig nem jelentett be a állami adó- és vámhatósághoz,
jogosult az átmeneti támogatás igénybevételére az 51/O. § (1) és (2) bekezdése alapján, jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként a Htv. 51/L-51/O. §-a szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget,

akkor 2022. február 25-ig erre vonatkozó nyilatkozatot nyújthat be az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon (22NYHIPA) a 2022. évi iparűzési adóelőleg 50 %-kal történő csökkentése érdekében.

Az önkormányzati adóhatóságnál tételes iparűzési adóalap szerinti adófizetést választó (vagy már választott), KATA hatálya alá tartozó vállalkozóknak a fenti jogszabályváltozással kapcsolatban nincs teendőjük. Esetükben az 1%-os adómérték alapján számított fizetési kötelezettségeket tartalmazó adószámla kivonatot főosztályunk legkésőbb az első adórészlet esedékességéig megküldi.

2022. évtől megújul a helyi iparűzési adóbevallás

 A 22HIPAK jelű helyi iparűzési adóbevallás nyomtatványban az előző évi bevalláshoz (21HIPA) képest több jelentős változás is történt, mely mind a nyomtatvány struktúráját, mind pedig a működését is érinti. Reményeink szerint ezzel egyszerűsödik az adózók adminisztrációs terhe.

A HIPA nyomtatványon (a 21HIPA nyomtatvánnyal bezárólag) az adózóknak az adóévben minden érintett önkormányzatra külön nyomtatványt kell benyújtani, míg a 2022. adóévtől kezdődően a 22HIPAK nyomtatvány bevezetésével az adózók minden érintett önkormányzat vonatkozásában egy kötegelt nyomtatványon vallják be az iparűzési adót.

22HIPAK nevű bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük szerinti települési, megyei önkormányzat az iparűzési adót bevezette.

Az iparűzési adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó. Adóalanynak tekintendők a gazdasági tevékenységet saját nevükben és kockázatukra haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző egyes – vállalkozási tevékenységet végző – magánszemélyek, jogi személyek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyeket is, az egyéni cégek, az egyéb szervezetek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő egyéni cégeket, egyéb szervezeteket. Vállalkozónak számít, azaz adóalany a Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon is.

Az adózó a 2021. évtől helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve bármely korábbi évre vonatkozó bevallását is – az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával teljesítheti.

A 2022. évre vonatkozó nyomtatvány kötegelt változatban érhető el, így adózónkként és adóévenként egy bevallás benyújtására van szükség, minden telephelyre külön M lap beadásával. A bevallások szétbontását a Nemzeti Adóhatóság informatikai rendszere végzi, így minden önkormányzat a főlapokat és a rá vonatkozó M lapokat kapja meg.

A Htv. 42/D § (2) bekezdése alapján az állami adóhatóság ellenőrzi és a számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó, szétbontott nyomtatványokat megküldi a bevallással érintett önkormányzatok részére.